hr | en

Ivano Cavallini (ur.): Nation and/or Homeland. Identity in 19th Century Music and Literature between Central and Mediterranean Europe, Mimesis, Milano, Udine 2012, 163 str., ISBN 9788857512433

Godina objavljivanja 2013
Bibliografska jedinica 44 (2013), 2, str. 340 - 344
Cijena 0.0
Vrsta literature članak
Podvrsta literature recenzija
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Natka Badurina
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU
Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija